fbpx

Regulamin

PAN LICZNIK – ZAAWANSOWANY SYSTEM DO OBSŁUGI PRZEDSZKOLA

1. Elektroniczny system ewidencji pobytu obowiązuje wszystkie dzieci.

2. Imienna karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

3.Każdy rodzic wykupuję  kartę w cenie ustalonej między placówką a systemem Pan Licznik. Przyjęcie karty rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem.

4. Zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

5. Rodzic może wykupić dodatkowe karty na własność  (płatność  w wysokości 15 zł brutto za sztukę). Chęć zakupu zgłasza się nauczycielce w grupie.

6. Zniszczenie, utrata Karty Dziecka obciąża użytkownika, rodzic / opiekun zobowiązany  jest do pokrycia kosztów karty w kwocie 15 zł. Fakt utraty karty rodzic/opiekun zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

7. Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika PAN LICZNIK .

8. Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

9. Zabrania się używania karty przez dzieci.

10. Prawidłowe odczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym oraz wyświetleniem imienia i nazwiska na wyświetlaczu czytnika.

11. W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godziny otwarcia placówki.

12. W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godziny zamknięcia placówki.

13. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, rodzic/prawny opiekun lub inna osoba upoważniona, zobowiązana jest powiadomić nauczyciela i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w zeszycie przyjść /wyjść w sekretariacie.

14. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do zgłaszania nieobecności dziecka przynajmniej dzień wcześniej lub do określonej godziny w danym dniu, która została ustalona przez placówkę.

15. Każdy rodzic otrzymuje dostęp do panelu rodzica (indywidualny login i hasło), w którym zgłasza się nieobecność dziecka.