fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W celu zapewnienia jak największej transparentności procesu przetwarzania Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy Państwu najważniejsze informacje związane ze stosowanymi zasadami zapewnienia prywatności.

Administrator Firstweb sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku (15-419), przy ul. Świętego Mikołaja 1/3, wpisaną  do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: KRS 0000882280, NIP: 5423426571, REGON: 388101252 www.panlicznik.pl.

Możecie się Państwo z nami kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej biuro@panlicznik.pl lub w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na podany wyżej adres.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe:

  1. realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).
  2. realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), w tym: wystawianie i przechowywania faktur.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

  1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firstweb sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO), polegającego na udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na udzielone pytanie.
  2. w celu złożenia podania o pracę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Panią/Pana w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe w zależności od potrzeb mogą być udostępniane:

– osoby przez nas upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych, – dostawcy usług pocztowych i kurierskich, – dostawcy usług IT, w tym hosting poczty elektronicznej, platformy do wystawiania faktur, – firmy świadczące usługi marketingowe, – podmiotom świadczącym usługi rachunkowości, – obsługa prawna administratora, – banki, – podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe

W zależności od celu przetwarzania Państwa danych osobowych będą one przetwarzane: – przez czas obowiązywania umowy oraz przez czas określony w przepisach prawa związany z zobowiązaniami podatkowymi. W przypadku, gdy dane będą niezbędne do obrony/dochodzenia roszczeń okres przetwarzania danych osobowych zostanie przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, – do czasu udzielenia i obsługi przesłanej do nas korespondencji związanej z działalnością Firstweb sp . z o.o., – do czasu wycofania zgody, – w przypadku, gdy będziemy przeprowadzać proces rekrutacji pracowników, dane osobowe zostaną usunięte w terminie 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji, – w przypadku, gdy nie będziemy przeprowadzać proces rekrutacji pracownik, a Państwa podanie o pracę zostanie do nas dostarczone, dokumentacja aplikacyjna zostanie usunięte w terminie 7 dni od jej dostarczenia i nie uwzględnienia przez Firstweb sp. z o.o.

Przysługujące Państwu prawa

W zależności od celu przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: – dostępu do treści swoich danych, – sprostowania danych, – usunięcia danych, – ograniczenia przetwarzania danych, – przenoszenia danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00 https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (w tym profilowanie)

Dotyczące Państwa dane osobowe, zebrane w powyżej określonych celach, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.